Europees Modelformulier

Europees modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Bestekshop.nl
Havenweg 21C
3812 PR Amersfoort
e-mail: info@bestekshop.nl


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van

  • de volgende producten: [aanduiding product]*
  • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

  •  Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  •  [Naam consumenten(en)]
  •  [Adres consument(en)]
  •  [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Stuur het ingevulde formulier naar Havenweg 21C, 3812 PR Amersfoort . U kunt het formulier ook inscannen en via mail als bijlage versturen naar het volgende adres: info@bestekshop.nl.

U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van ons.